A KIND OF CONSTITUTIVE MODEL OF TiNi IMPORTED TO ABAQUS
DENG Shichun HU Xiuzhang LI Yongchi
Mechanics in Engineering . 2010, (3): 31 -34 .  DOI: 10.6052/1000-0879-2009-279